فایل word بررسي تاثير فاصله خيابان هاي دسترسي بر سطح سرويس خيابان جمع کننده / پخش کننده، از طريق شبيه سازي با نرم افزار AIMSUN

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير فاصله خيابان هاي دسترسي بر سطح سرويس خيابان جمع کننده / پخش کننده، از طريق شبيه سازي با نرم افزار AIMSUN :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي انسان، معماري، عمران و شهر

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

از بین گزینه های مدیریتی، روش مدیریت دسترسی همواره به عنوان یکی از راهکارهای کم هزینه و زود بازده در بهبود ترافیک شهری همواره مورد توجه مدیران شهری و مهندسین ترافیک بوده است. یکی از انواع اولیه دسترسی ها، دسترسی های جمع کننده در سلسله مراتب شهری است که پس از خیابان های فرعی قرار می گیرند. با بررسی حساسیت سطح سرویس خیابان جمع کننده نسبت به خصوصیات خیابان های فرعی منتهی به آن در شبکه های شهری و طراحی شبکه به صورت بهینه با کمک نتایج حاصل از بررسی ها می توان میزان تاخیر را در کل شبکه تا حد زیادی کاهش داد و از اثرات زیان بخش آن کاست. در این پژوهش فاصله خیابان های دسترسی منتهی به یک خیابان جمع کننده/پخش کننده به طول یک کیلومتر تغییر داده شده و با استفاده از نرم افزار شبیه ساز Aimsun میزان زمان سفر و به کمک آن سرعت سفر برای خیابان های جمع کنند/ پخش کننده محاسبه شده است و سپس به وسیله معیار سطح سرویس آیین نامه HCM معیار سطح سرویس برای سناریو های تعریف شده محاسبه شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت بهترین فواصل برای خیابان هایی با ترافیک موجود پیشنهاد گردیده است.

لینک کمکی