فایل word بررسي تاثير ساختگاه بر پاسخ زمين با استفاده از نرم افزار و مقايسه آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير ساختگاه بر پاسخ زمين با استفاده از نرم افزار و مقايسه آنها :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مطالعه پراکندگی خسارت در زلزله های مختلف مبین اهمیت تاثیر ساختگاه بر مشخصات زمین لرزه می باشد. تحلیل پاسخ زمین جهت پیش بینی حرکات زمین و تدوین طیف پاسخ طرح به منظور تعیین تنشها و کرنشهای دینامیکی برای ارزیابی خطرات روانگرایی و محاسبه نیروهای ناشی از زلزله که می تواند سبب ناپایداری زمین و دیوارهای حائل گردد، بکار می رود. طی زلزله های گذشته عموما مشاهده شده که پاسخ زمین در خاکهای نرم بسته به شرایط خاک بیش از پاسخ رخنمون سنگی بوده است. در این مقاله پروفیل یک گمانه تحت دو رکورد عمود بر هم از رکوردهای زلزله ELCENTRO گرفته شده که با استفاده از روش های مختلف تحلیل پاسخ خاک تشریح شده و در انتها نتایج تحلیل های مختلف روی گمانه انتخابی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این پروژه سعی شده است که پاسخهای خاک با نرم افزارهای Deepsoil, NERA, EERA مورد بررسی قرار گیرد و تا حد امکان با همدیگر مقایسه شوند. در نهایت مشاهده می شود که مقدار به دست آمده برای EERA و Deepsoil به هم نزدیک و از مقدار NEERA بیشتر است. این امر به دلیل غیرخطی بودن و نزدیک به واقعیت بودن پاسخ های نرمافزار NEERA است، در حالیکه نرم افزار DeepSoil در حالت خطی معادل و نرمافزار EERA در حالت خطی عمل میکنند که در ابتدای پروژه به آنها اشارهای شده و فرضیات آنها به صورتی است که در جهت اطمینان به کار رفتهاند و جواب های محافظه کارانه تری می دهند.

لینک کمکی