فایل word رتبه بندي مديران ستادي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از نقطه نظرتناسب با شغل و محيط شغليايشان با استفاده از تکنيک هاي تصميم گيري چند شاخصه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رتبه بندي مديران ستادي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از نقطه نظرتناسب با شغل و محيط شغليايشان با استفاده از تکنيک هاي تصميم گيري چند شاخصه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

تامین منابع انسانی مورد نیاز سازمانها ازگذشته های دورهمواره مورد توجه مدیران بوده است. اما چیزی که امروزه از اهمیت بیشتری برخوردار شده است، بقای نیروی استخدام شده در سازمانهاست. یکی از عوامل تعیین کننده در بقای کارکنان در سازمان، تناسب آنها با شغل و محیط شغلی شان است. بنابراین اکثر سازمانها در صدد آنند که کارکنانی را استخدام کنند کههرچه بیشتر با ویژگیهای شغلی و محیطی آن انطباق داشته باشند.در این مقاله، سعی برآنست تا 5 نفر از مدیران ستادی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با توجه به 7 شاخص تناسب شغلی با یکدیگر مقایسه شده و رتبه بندی گردند. این شاخصها شامل سازگاری شغلی، اعتماد به نفس، میزان رغبت و تمایل فرد به شغل مربوطه، توانمندی کلامی، مهارت در برقراری ارتباط، تسلط بر عواطف و احساسات خویش و انگیزه پیشرفت می باشند که توسط عده ای از خبرگان موجود در این سازمان طراحی و تدوین گردیده اند. در مرحله اول، این شاخصها با استفاده از تکنیک ENTROPY وزن داده شده اند. سپس گزینه های مورد نظر با توجه به وزنهای بدست آمده توسط 5 تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه SAW,TOPSIS,ELECTRE,TAXONOMY و AHP گروهی مقایسه شده و رتبه بندی نهاییآن ها با استفاده از روش کاپلند صورت گرفته است.

لینک کمکی