فایل word رتبه بندي اعتباري مشتريان حقوقي بانک، با استفاده ازنسبت هاي مالي و رويکرد تلفيق تحليل عاملي،تحليلپوشي داده ها و تجزيه تحليل رگرسيون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رتبه بندي اعتباري مشتريان حقوقي بانک، با استفاده ازنسبت هاي مالي و رويکرد تلفيق تحليل عاملي،تحليلپوشي داده ها و تجزيه تحليل رگرسيون :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدلی جهت سنجش رتبه اعتباری مشتریان حقوقی بانک با استفاده ازنسبت های مالی و رویکرد تلفیق تحلیل عاملی، تحلیل پوششی داده و تجزیه وتحلیل رگرسیون و با استفاده از اطلاعات مالی 48 مشتری حقوقی بانک ملت و عضو بورس اوراق بهادار صورت گرفته است .نمونه آماری پژوهش، مشتریان حقوقی بانک ملت که در بورس اوراق بهادار ایران پذیرفته شده اند از سایت مدیریت پژوهش توسعه مطالعات اسلامی تهیه و پس از استخراج اطلاعات و نسبت های مالی مورد نیاز با استفاده از روش تحلیل عاملی به شناسایی و تعین شاخص های مناسب جهت متغیر های ورودی و خروجی پرداخته شده است. و بطور کلی ابعاد مالی پذیرفته شده ای نظیر رشد، نقدینگی، فعالیت، سود آوری، بهروری و ساختار هزینه جنبه های هستند که بعنوان راهنمای شناسایی و انتخاب نسبت های مالی مورد توجه بودند در این پژوهش 17 نسبت مالی انتخاب و پس از انجام تحلیل عاملی و چرخش وریمکس نسبت های نامناسب حذف و اطلاعات شرکت ها با استفاده از 71 نسبت مالی با مقدار بار گذاری (فرمول در متن اصلی مقاله) با استفاده از مدل ورودی محور CCR رتبه اعتباری و عملکرد مالی 48 شرکت محاسبه گردید و همچنین از آزمون فیشر ( F )، آماره آزمون تی استیودنت (t - ) آزمون VIF ، آزمون نرمال سازی کلموگروف اسمیرنف و نرم افزار StatistiXL برای تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مدل طراحی شده می تواند با رتبه بندی مشتریان حقوقی به مدیران ارشد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در جهت تعیین حدود اکسپوژرها و نظارت بر پرتفولیوی اعتبار و در نتیجه کاهش ریسک اعتباری کمک کند

لینک کمکی