فایل word رابطه هوش هيجاني و هوش سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه هوش هيجاني و هوش سازماني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

مدیران برخوردار از هوش هیجانی، رهبران مؤثری هستند که اهداف را با حداکثر بهره وری ، رضایتمندی و تعهد کارکنان محقق می سازند. رهبری یک سازمان برای انطباق با یغییرات و به منظور بقا و رشد در محیطهای جدید، ویژگیهای خاصی را می طلبد که عاموماً مدیران برای پاسخ به آنها با مشکلات بسیاری مواجه می شوند.هوش هیجانی یکی ازمولفه هایی است که درروابط مدیران با اعاضای سازمان نقش مهمی ایفا می کند و شرط حتمی و اجتناب ناپذیر درسازمان به حساب می آید. اخیرا برخی از دانشمندان دریافته اند که هوش هیجانی با اهمیت یر از بهره هوشی (IQ) برای یک مدیر ورهبر است هوش هیجانی ،فرد رااز نظرهیجانی ارزیابی می کند، به این معنی که فرد به چه میزانی ازهیجانها واحساسهای خود آگاهی داردوچگونه آنها راکنترل واداره می کند. نکته قابل یوجه درراستای هوش هیجانی این است که تواناییهای هوش هیجانی ذاتی نیستند، آنها می توانند آموخته شوند. هوش سازمانی مفهومی جدید در عارصه متون سازمان و مدیریت است . در عاصر اطلاعاات قدرت ذهن بر قدرت بازو بریری یافته است . با وجود شرایط نامطمئن ، پیچیده و پویای امروزی ، بهره گیری از هوش سازمانی و توجه به فرآیند یادگیری در سازمان می یواند قدرت رقابت پذیری یک سازمان را افزایش دهد. یکی از مهمترین خصیصه ها که می یواند به رهبران و مدیران در پاسخ به تغییرات کمک کند، هوش هیجانی است. مدیران برخوردار از هوش هیجانی، رهبران مؤثری هستند که اهداف را با حداکثر بهره وری، رضایتمندی و تعهد کارکنان محقق می سازند و تاثیرزیادی بر کیفیت یصمیمات مدیریتی در سازمان می گذارد. هوش سازمانی ما را برای تصمیم گیری در همه عاوامل موثر بر سازمان و شرکت ها توانمند می سازد. با توجه به اهمیتهوش هیجانی درمدیریت ،این مقاله به بررسی ابعاد هوش هیجانی درمدیریت و روش آموزش هوش هیجانی درسازمان می پردازد

لینک کمکی