فایل word رابطه ميان بهنگام بودن(خريد و توليد بهنگام) و توليد چابک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه ميان بهنگام بودن(خريد و توليد بهنگام) و توليد چابک :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه میان بهنگام بودن (خرید و تولید بهنگام) با تولید چابک بود که بر روی 220 مدیر و کارمند به اجرا گذاشته شد. این تحقیق از مهر ماه 93 تا اردیبهشت سال 94 به طول انجامید، جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران و کارکنان اداری کارخانه های لبنی شرق استان گلستان تشکیل دادند. در شرق استان گلستان 8 کارخانه، نسیم، مینودوش، همت شیر، بامداد شیر در شهرستان مینودشت، کارخانه آلیش در گنبد کاووس، کارخانه صباح در آزادشهر، کارخانه دشت شمال در کلاله و کارخانه لوه در شهرستان گالیکش می باشد که در مجموع 250 مدیر و کارمند اداری در آنها اشتغال دارند. حجم نمونه تحقیق با استفاده از روش تمام شماری برآورد شد. داده ها بوسیله دو پرسشنامه تولید چابک، شریفی و ژانگ، بهنگام بودن، اینمان و همکارانش، گردآوری شد. در این مطالعه ضریب KMO 2 نشان از قابلیت اعتماد و محاسبه شده برای کلیه متغیرها بیشتر از پایایی بالای ابزار است. روشی که در این تحقیق استفاده شده توصیفی همبستگی است که با استفاده از معادلات ساختاری و با نرم - افزار لیزرل داده ها تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج به دست آمده نشان داد که بهنگام بودن و تولید چابک رابطه مثبت غیر مستقیم دارند، بگونه ای که تولید بهنگام یک رابطه مثبت مستقیم با تولید چابک دارد و خرید بهنگام بوسیله تولید بهنگام با تولید چابک در ارتباط است.

لینک کمکی