فایل word رابطه منابع شغلي با اشتياق شغلي ضمن در نظر گرفتن عامل برابري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه منابع شغلي با اشتياق شغلي ضمن در نظر گرفتن عامل برابري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه اشتیاق شغلی با منابع شغلی ضمن درنظر گرفتن عامل برابری دراین رابطه انجام گرفت. این پژوهش که بصورت میدانی انجام شده از لحاظ هدف، جزء پژوهش های کاربردی و از نظر ماهیت و روش جزء پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان شاهین شهر اصفهان درسال 1393 تشکیل داد که تعداد این جامعه 152 نفر بود. نمونه آماری این پژوهش ازطریق جدول کهن، مورگان وگرجسی 150 نفر تعیین شد، که به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. دراین پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های محقق ساخته برمبنای پرسشنامه های استاندارد صاحبنظران استفاده شد و روایی و پایایی پرسشنامه ها تایید گردید. داده های حاصل از پرسشنامه های پژوهش از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر ایموس مورد تحلیل قرارگرفت. شواهد حاصل از تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر، رابطه منابع شغلی با اشتیاق شغلی و همچنین رابطه منابع شغلی با برابری و رابطه برابری با اشتیاق شغلی را مورد تایید قرارداد و همچنین مشخص شد برابری در این رابطه بعنوان میانجی گر عمل می کند.

لینک کمکی