فایل word رابطه مصرف کننده با نام تجاري در صنعت بيمه : شخصيت برند و شناسايي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه مصرف کننده با نام تجاري در صنعت بيمه : شخصيت برند و شناسايي آن :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در دنیای بازاریابی امروز شخصیت برند مفهوم جذاب و گیرایی دارد. آکر؛ شخصیت برند را هسته مرکزی و نزدیکترین متغیر در تصمیم گیری مشتری در هنگام خرید می داند. مهمترین عامل حفظ و رشد یک برند، ایجاد وفاداری در نگرش ها و باورها و رفتارهای مشتریان است. اهمیت برند و تأثیر آن در فروش محصولات به طور فزاینده ای در حال گسترش بوده و آگاهی از شخصیت برند و ابعاد آن به سبب تأثیر گذاری بر رضایت، ارزش ادراکی و وفاداری مشتریان برای شرکت ها حائز اهمیت می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی می باشد. هدف آن بررسی رابطه مصرف کننده با نام تجاری در صنعت بیمه؛ شخصیت برند و شناسایی آن در بین 1 نفر که به طور تصادفی انتخاب شدند در شهرستان رشت می باشد. اعتبار محتوایی و سازه پرسشنامه های پژوهش با استفاده از نظرات اساتید و روشهای تحلیل عاملی اکتشافی و شاخص KMO سنجیده شده و برای سنجش پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده، به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه متناسب با نیاز آماری از نرم افزار علوم اجتماعی SPSS و نرم افزار روابط ساختاری خطی Lisrel در قالب توصیف داده های پژوهش، توصیف متغیرهای اصلی پژوهش، تحلیل داده های پژوهش و تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها تایید فرضیه های پژوهش را نشان داده است.

لینک کمکی