فایل word رابطه مديريت منابع انساني و مديريت دانش با مسئوليت اجتماعي شرکت مبنتي بر رويکرد استراتژيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه مديريت منابع انساني و مديريت دانش با مسئوليت اجتماعي شرکت مبنتي بر رويکرد استراتژيک :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

امروزه دانش سرمایه اصلی سازمانها محسوب می شود. پس اگر مدیریت منابع انسانی در مدیریت کارکنان موثر است و اگر با ارزشترین منابع کارکنان، دانش است، پس مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش ارتباط نزدیکی دارند. از طرفی در شرایط کاملا رقابتی حاکم در سده 21 ، شرط ضروری برای توسعه سازمان کسب و حفظ مزیترقابتی است که در طول سالهای گذشته، سازمانها میتوانند مزیتهای رقابتی خود را از طریق استراتژی مسئولیت اجتماعی به دست آورند. بنابراین در سازمانهای امروزی مجریان برنامه مسئولیت اجتماعی شرکتها، منابع انسانی دانش محور میباشند. هدف از نگارش این مقاله تجزیه و تحلیل و ارزیابی جنبه ها و ابعاد مدیریت دانش و مسئولیت اجتماعی سازمان و توسعه آنها در مدلهای مختلف مدیریت منابع انسانی است . از آنجاییکه موضوع مقاله ارائه مدل تلفیقی از ، رابطه مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی(با محوریت مسئولیت اجتماعی) با رویکرد استراتژیک بوده، تلاش گردید چندین مدل مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش مورد نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد که ارتباط بین شیوه های مدیریت منابع انسانی، مدیریت دانش و عوامل موثر بر انتخاب آنها، و نتایج سازمانی مشخص گردد. در نهایت با نقد و بررسی مدل لاپینا و همکاران( 2014 )که یکی از مدلهایی بود که قرابت زیادی با موضوع و هدفتدوین مقاله حاضر داشت، با رفع نواقص و بهره گیری از دیگر مدلهای مرتبط جهت تکمیل مدل مذکور ، به مدل جامع با رویکرد استراتژیک رسیده که در انتهای مقاله ارائه گردید.

لینک کمکی