فایل word رابطه سلامت سازماني با جو سازماني نوآورانه و برخي عوامل موثر بر آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه سلامت سازماني با جو سازماني نوآورانه و برخي عوامل موثر بر آن :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

دنیای امروز به طور چشمگیری در حال پیشترفت و نوآوری است این تغییرات نیاز به انعطاف پذیری و پاسخگوئی سازمان ها در راستای اهداف و ماموریت خود به منظور بقاء و ارتقاء دارد .از طرفی توسعه هر جامعه ای در گرو داشتن سازمانهای سالم و حامی فرهنگ نوآوری هست. از دیر باز،تولید علم و نوآوری ها از مهمترین اهداف مؤسسات آموزش عالی به شمار می آمد و جو سازمانی حاکم بر محیط های آموزشی مهم ترین عامل شکل گیری نوآوری است. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط سلامت سازمانی با جو سازمانی نوآورانه و تاثیر برخی عوامل دوموگرافیکی می باشد. روش پژوهش پیمایشی و جامعه آماری، کارکنان آموزش عالی دانشگاه علوم پزشکی گلستان بودند که 118 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی با استفاده از جدول کوکران انتخاب شدند. یافته های پژوهش از طریق دو پرسشنامه استاندارد جو سازمانی و سلامت سازمانی، جمع آوری شد. داده ها پس از کدبندی و ورود در spss توسط آزمون های آماری توصیفی (نظیر میانگین، انحراف استاندارد) و استنباطی (نظیر همبستگی اسپیرمن و آزمون T )مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین سلامت سازمانی و جو سازمانی نوآورانه رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. بررسی برخی عوامل موثر بر این ارتباط نشان داد که بر حسب جنسیت، وضیعت تاهل، گروه های سنی، درجه تحصیلی در این زمینه اختلاف معناداری یافت نشد. هرچند میانگین رتبه در جنس زن، گروه متاهل، گروه سنی 30-21 سال و درجه تحصیلی کارشناسی بالاتر قرارداشت ولی رابطه بین سلامت سازمانی و جوسازمانی نوآورانه - به تفکیک سابقه اختلاف معناداری وجود داشت و میانگین رتبه در بین گروه زیر 5 سال بالاتر از گروه های سنی دیگر بود.

لینک کمکی