فایل word رابطه بين هوش معنوي و خودکار آمدي با تعهد سازماني مديران دوره دوم متوسطه شهر اصفهان در سال- تحصيلي 93-1392

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بين هوش معنوي و خودکار آمدي با تعهد سازماني مديران دوره دوم متوسطه شهر اصفهان در سال- تحصيلي 93-1392 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی با تعهد سازمانی مدیران دوره دوم متوسطه شهر اصفهان با استفاده از روش توصیفی همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران دوره دوم متوسطه شهر اصفهان به تعداد 264 نفر بوده که با استفاده از فرمول حجم نمونه و روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای متناسب با حجم 166 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه های هوش معنوی کینگ (2008 )، خودکارآمدی شوارتز و جروسالم ( 1981 )و تعهد سازمانی آلن و می یر ( 1990 ) بود. ضریب پایایی پرسشنامه ها بر اساس آلفای کرونباخ به ترتیب 0/75 ، 0/81، 0/80 برآورد گردید. یافته ها نشان داد بین هر کدام از متغیرهای هوش معنوی و خودکارآمدی با تعهد سازمانی مدیران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی با تعهد سازمانی مدیران بر حسب دولتی و غیردولتی بودنمدرسه محل خدمت تفاوت معنادار ندارد همچنین بین مدیران از نظر هوش معنوی و خودکارآمدی بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی تفاوت معنادار مشاهده نشد، اما مدیران از نظر تعهد سازمانی بر حسب متغیر مدرک تحصیلی تفاوت معنادار داشتند .

لینک کمکی