فایل word رابطه اعتماد درون سازماني با کارآفريني در سازمان (منطقه ويژه اقتصادي، بندر امام خميني(ره))

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه اعتماد درون سازماني با کارآفريني در سازمان (منطقه ويژه اقتصادي، بندر امام خميني(ره)) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف مقاله، بررسی رابطه اعتماد درون سازمانی با کارآفرینی شغلی کارکنان است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی(ره) ( 80 نفر) است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه سنجش اعتماد سازمانی الونن و همکاران(2008 )، و پرسشنامه محقق ساخته 20 سوالی برگرفته از پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هومن، ( 1385) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین اعتماد درون سازمانی با کارآفرینی شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد

لینک کمکی