فایل word رابطه ابعاد و مولفه هاي مديريت دانش با نوآوري درون سازماني در حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشکيکردستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه ابعاد و مولفه هاي مديريت دانش با نوآوري درون سازماني در حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشکيکردستان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف، تعیین میزان رابطه ابعاد و مولفه های مدیریت دانش با نو آوری درون سازمانی در حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشکی کردستان و با استفاده از روش پژوهش پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشکی کردستان می باشد که بر اساس آمار ارایه شده تعداد آنها 180 نفر گزارش شده است که بر اساس جدول مورگان و کرجسی تعداد 118 به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه های؛ مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی و مدل سنجش نوآوری درون سازمانی اروپایی بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS و برای بررسی رابطه متغیرهای پیش بین و ملاک از ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج تحلیل حاکی از این بود که، بین مولفه های مدیریت دانش با نوآوری درون سازمانی همبستگی مثبت در سطح یک درصد وجود دارد. نتایج بررسی میزان پیش بینی مولفه های مدیریت دانش با نوآوری درون سازمانی، با استفاده از مدل رگرسیون همزمان نشان داد که مولفه های مدیریت دانش 0/53 تغییرات نوآوری درون سازمانی را تبیین میکند بدین صورت که هر چهار مولفه در سطح (فرمول در متن اصلی مقاله) واریانس متغیرنوآوری درون سازمانی را پیش بینی می کنند

لینک کمکی