فایل word بررسي تاثير عوامل جمعيت شناختي بر رضايتمندي مشتريان از دستگاه هاي خودپرداز (مطالعهموردي : بانک ملي استان مازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير عوامل جمعيت شناختي بر رضايتمندي مشتريان از دستگاه هاي خودپرداز (مطالعهموردي : بانک ملي استان مازندران) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر جمعیت شناختی بر رضایتمندی مشتریان از عملکرد دستگاه های خودپرداز بانک ملی با استفاده از روش رگرسیونی لوجستیک و لاجیت انجام شده است. پژوهش حاضر ازنوع تحقیق کاربردی می باشد و روش تحقیق آن، توصیفی- تبیینی و پیمایشی می باشد . دراین پژوهش، از 8 متغیر جمعیت شناختی(سن، جنس، تحصیلات، وضعیت اقامت، وضعیت اشتغال، وضعیت تاهل، نوع شغل، نوع حساب)استفاده شد،که وارد مدل کردیم. فرضیه های مربوط به جنسیت، وضعیت اقامت، نوع شغل وتحصیلات برای بانک ملی تایید شد . پس از بررسی معنی داری کل رگرسیون با استفاده از آماره LR سطح معنی داری 5% مدل نهایی به وسیله آنها برازش شدند. نتایج نشان می دهد در بانک ملی بیشترین تأثیر بررضایتمندی مربوط به متغیر وضعیت اشتغال می باشد.

لینک کمکی