فایل word بررسي تاثير عوامل پذيرش فناوري بر رضايت کاربران از خدمات دولت الکترونيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير عوامل پذيرش فناوري بر رضايت کاربران از خدمات دولت الکترونيک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل موثر بر رضایت مشتریان از خدمات دولت الکترونیک می باشد . جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مراجعین به دستگاههای دولتی در استان بوشهر میباشد . برای انجام این پژوهش تعداد 450 عدد پرسشنامه در بین آنها توزیع شد و از این تعداد 396 پرسشنامه قابل استفاده بود . متغیرهای مستقل این پژوهش عبار بودند از عوامل پذیرش فناوری مثل سهولت استفاده ادراک شده، محتوا و نحوه نمایش اطلاعات ، قابلیت اطمینان، اعتماد، حمایت از شهروندان و سودمندی ادراک شده که تاثیر آنها بر متغیر رضایتمشتری مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان میدهد که سهولت استفاده، قابلیت اطمینان، اعتماد و سودمندی ادارک شده بر روی رضایت مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارند. اما بین محتوا و نحوه نمایش اطلاعات و حمایت از شهروندان بر روی رضایت مشتری تاثیر مثبت و معناداری یافت نشد.

لینک کمکی