فایل word بررسي تاثير سرمايه گذاري بخش اشتغال بر موفقيت بنگاه هاي زود بازده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير سرمايه گذاري بخش اشتغال بر موفقيت بنگاه هاي زود بازده :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق شناسایی بررسی تاثیر سرمایه گذاری بخش اشتغال ... بر موفقیت بنگاه های زود بازده(مطالعه موردی ....دارای طرح اشتغال استان چهارمحال و بختیاری( است. براساس مدل انتخابی محقق، میزان تسهیلات، آموزش، نظارت فنی، دوره باز پرداخت و سود تسهیلات از مهمترین مؤلفه های مهم و تاثیر گذار در این تحقیق بود که مورد مطالعه قرار گرفت .روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی است و جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه افراد دارای طرح اشتغال زایی استان می باشد .که یا استفاده از فرمول کوکران تعداد 175 نفراز افراد بعنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار اندازه گیری تحقیق شامل یک پرسشنامه (محقق ساخته ) می باشد. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه از روش محتوای و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن 0/92 برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد بیشترین فراوانی مربوط به متوسط درآمد حاصل از طرح 500000 تومان قرار دارد و کمترین فراوانی را متوسط درآمد 1500000- 900000 تومان می باشد.نتایج در خصوص فرضیات تحقیق نشان داد که بین سرمایه گذاری در بخش خوداشتغالی بر موفقیت بنگاه های زود بازده دارای ارتباط معنی داری می باشد.

لینک کمکی