فایل word بررسي تاثير تعلق سازماني کارکنان بر گرايش به عدم ترک شغلي در بين کارکنان بانکمسکن استان آذربايجان شرقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير تعلق سازماني کارکنان بر گرايش به عدم ترک شغلي در بين کارکنان بانکمسکن استان آذربايجان شرقي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امروزه منابع انسانی، نقش و اهمیت ویژه ای در سازمان ها داشته و لازمه موفقیت هر سازمان داشتن نیروی انسانی با کیفیت، خلاق و با انگیزه است. لذا هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تعلق سازمانی کارکنان بر گرایش به عدم ترک شغلی در بین کارکنان بانک مسکن استان آذربایجان شرقی است. برای این منظور در تحقیق حاضر برای بررسی تاثیر تعلق سازمانی برگرایش به عدم ترک شغلی از مدل تعلق سازمانی آرمسترانگ و گرایش به ترک شغل ویلیامز به عنوان چارچوب نظری استفاده شد. بدین منظور از نرم افزار SPSS استفاده شده است در این تحقیق برای سنجش تعلق سازمانی از پرسشنامه 15 سؤالی استاندارد بر اساس الگوی آرمسترانگ و برای سنجش گرایش به عدم ترک شغل از پرسشنامه 8 سوالی استانداردویلیامز استفاده گردیده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که تعلق سازمانی کارکنان بر گرایش به عدم ترک شغل کارکنان تاثیر دارد.

لینک کمکی