فایل word بررسي تاثير تعداد شعب برسهم از بازار ،دارايي وسودآوريبانک سپه جمهوري اسلامي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير تعداد شعب برسهم از بازار ،دارايي وسودآوريبانک سپه جمهوري اسلامي ايران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر ازنوع توصیفی ،ازلحاظ هدف تحقیقی کاربردی وازنظر آماری در دسته تحقیقات همبستگی – رگرسیونی قرار دارد.هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر تعداد شعب برسهم از بازار ،دارایی و سودآوری بانک سپه جمهوری اسلامی ایران است.در این پژوهش اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی سالانه بانک سپه دربین 7 بانک دولتی طی دوره 1387 الی 1391 موردبررسی قرارگرفته است.جهت مشخص شدن ارتباط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسن نرم افزار اویوز نسخه 8و برای آزمون فرضیه ها وتجزیه وتحلیل داده ها ازروش رگرسیون کیوبیک وآزمون میانگین نمونه های جفت نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 22 استفاده شده است . نتایج تحقیق حاضر،نشان می دهد که تعداد شعب به عنوان متغیر مستقل برتمامی متغیرهای وابسته تحقیق اعم از سهم ازبازار ،دارایی و سودآوری بانک سپه درسطح معنی داری بالا تاثیرگذار است.

لینک کمکی