فایل word بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر رضايت شغلي و تعهد سازماني کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر رضايت شغلي و تعهد سازماني کارکنان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

کارکنان به عنوان مشتریان داخلی سازمانها نقش اساسی را بر عهده دارند . تحقیقات متعدد اثبات کردهاند که رضایت شغلی کارکنان، رابطه مستقیم و موثری با تعهد سازمانی دارد که این امر باعث افزایش کارآیی و بهبود عملکرد سازمان خواهد شد. در این مقاله پس از بررسی شاخصههای موثر بر بازاریابی داخلی، به بررسی ارتباط میان بازاریابی داخلی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارمندان خواهیم پرداخت. در این پژوهش از نظرات تمامی کارمندان شرکت یاس مدیا سپهر( 150 نفر) استفاده شدهاست. به منظور تحلیل داده ها از دو نرمافزار SPSS و LISREL استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که متغیرهای تحقیقا ت بازار، آموزش و ارتباطات داخلی تاثیر مثبتی بر بازاریابی داخلی دارد و بازاریابی داخلی نیز، رابطه معنادار و مثبتی با افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارمندان خواهد داشت.

لینک کمکی