فایل word بررسي تاثير اخلاق حرفه اي بر بهره وري کارکنان(مورد مطالعه شهرداري قره آغاج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير اخلاق حرفه اي بر بهره وري کارکنان(مورد مطالعه شهرداري قره آغاج) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای بر بهره وری کارکنان شهرداری قره آغاج می پردازد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارمندان شهرداری قره آغاج در سال 93-92 به تعداد تقریبی 320 نفر را تشکیل می دهند. براساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران حجم نمونه آماری این پژوهش برای کارمندان شهرداری قره آغاج برابر با 170 نفر انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اخلاق حرفه ای مشتمل بر 16 سوال می باشد که میزان اخلاق حرفه ای مدیران، کارکنان را می سنجد و پرسشنامه بهره وری که شامل 41 سوال می باشد برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون، اسپرمن و آزمون فریدمن استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون، بین دو متغیر اخلاق حرفه ای و بهره وری کارکنان با میزان ضریب همبستگی معادل با 0/665= R و سطح اعتبار حاصله برابر با 0/005= P و همچنین بین دو متغیر مسئولیت پذیری مدیران بهره وری کارکنان با میزان ضریب همبستگی معادل با 0/381= R و سطح اعتبار حاصله برابر با 0/000= P و نیز بین دو متغیر صادق بودن مدیران و بهره وری کارکنان با میزان ضریب همبستگی معادل با 0/381= R و سطح اعتبار حاصله برابر با 0/000= P و سطح اعتبار حاصله برابر با 0/000=P رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن، بین دو متغیر عدالت و انصاف مدیران و بهره وری کارکنان با میزان ضریب همبستگی معادل با 0/446=R و سطح اعتبار حاصله برابر با 0/000=P همچنین بین دو متغیر وفاداری و بهره وری با میزان ضریب معادل با 0/540=R و سطح اعتبار حاصله برابر با 0/000=P رابطه معنی داری وجود دارد. در بین مولفه های اخلاق حرفه ای، مولفه وفاداری (با رتبه میانگین 7/65 دارای اولویت و اهمیت بیشتری از سایر عوامل است .

لینک کمکی