فایل word واکاوي ابعادگوناگون نومنطقه گرايي همراه با پيشنهادهايي براي نظام برنامه ريزي منطقه اي درايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word واکاوي ابعادگوناگون نومنطقه گرايي همراه با پيشنهادهايي براي نظام برنامه ريزي منطقه اي درايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

وجود مشکلاتی ازقبیل پراکنده رویی کاهش کیفیت زندگی و عدالت اجتماعی تفرق عملکردی وسایر مشکلات مرتبط درمقیاس منطقه ای موجب استقبال ازرویکرد نومنطقه گرایی دربرنامه ریزی فضایی منطقه ای درسراسرنقاط جهان گردید این رویکرد بابهره گیری ازراهکارهای متنوع درابعادگوناگون اقتصادی فرهنگی و اجتماعی محیط زیستی و غیره میتواند موجب کارایی بیشتر درطرح های توسعه ی منطقه ای گردد بنابراین هدف ازاین پژوهش واکاوی ویژگیهای مهم ابعادرویکرد نومنطقه گرایی وهمچنین ارایه پیشنهادهایی جهت کارایی نظام برنامه ریزی فضایی منطقه ای درایران میباشد ازاین رو ابتدا رویکرد نومنطقه گرایی و ابعادگوناگون آن درزمینه های اقتصادی اجتماعی سیاسی - امنیتی و جغرافیایی و محیط زیستی موردتحلیل قرارگرفت و درادامه پس ازبرسری مشکلات نظام برنامه ریزی فضایی منطقه ای درایران پیشنهادهایی جهت ارتقای آن با استفاده ازاصول و راهکارهای نومنطقه گرایی ارایه گردید یافته های تحقیق حاکی ازآن است که مشخص کردن مناطقی مبتنی برمناطق کلان شهری و تهیه طرح مبتنی براین منطقه همراه با ایجادنهادهای منطقه ای و همچنین ایجادحکمروایی منطقه ای میتواند موجب کارایی بیشتر نظام برنامه ریزی فضایی منطقه ای درایران گردد

لینک کمکی