فایل word نقش مجموعه بازار سنتي در توسعه گردشگري پايدار شهري مطالعه موردي: شهر کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش مجموعه بازار سنتي در توسعه گردشگري پايدار شهري مطالعه موردي: شهر کرمان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

شهر کرمان با داشتن جاذبههای تاریخی، فرهنگی و تجاری مورد توجه گردشگران میباشد، یکی از این جاذبه های توریستی مجموعه بازار کرمان میباشد که این مجموعه وسیع و کهن در مرکز بافت قدیم شهر با مظاهری زیبا)راسته بازار، بازار ارگ، چهارسوق گنجعلیخان( از ادوار گذشته باعث پیدایش نوعی گردشگری) تفریحی و تجاری( شده است. هدف این مقاله بررسی نقش بازار سنتی کرمان در توسعه گردشگری شهری است. با عنایت به موضوعمورد مطالعه، فرضیه تحقیق به صورت کاربست ذیل تبیین شده است: بنظر میرسد که بازار کرمان به عنوان یک بنای سنتی و تاریخی نقش مهمی در توسعه گردشگری شهری کرمان دارد. روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی بر مبنای شیوه اسنادی میباشد. نتایج کلی تحقیق نشان میدهد که قلمرو تحقیق از جاذبههای فرهنگی، تاریخی و تجاری متعدد و متنوعی در توسعه گردشگری شهری برخوردار است.

لینک کمکی