فایل word نقش متغييرهاي توپوگرافي دامنهي غربي زاگرس بر روي بارش منطقه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش متغييرهاي توپوگرافي دامنهي غربي زاگرس بر روي بارش منطقه اي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

محیط طبیعی به طور کلی تحت تأثیر عوامل و عناصر مختلفی است، از جمله این عوامل میتوان به عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، ناهمواری، ساختمان زمین شناسی و شرایط آب و هوایی اشاره کرد که منجر به تنوع و تفاوت محیط میشوند. در این تحقیق نقش متغییرهای توپوگرافی دامنهی - غربی بر روی بارش منطقهای بررسی گردید. برای انجام این تحقیق، از آمار بارش 22 ساله 2009-198820 ایستگاه هواشناسی موجود در منطقه مورد مطالعه استفاده شده است و همبستگی آنها باشاخصهای توپوگرافی ( ارتفاع محل ایستگاه، متوسط ارتفاع 11 قطاع در طول هریک از 8 جهتجغرافیایی) محاسبه گردید. نتایج پژوهش نشان میدهد در دامنهی غربی روزهای بارش در همه مقیاسهای زمانی و در همه جهات و فواصل همبستگی بالایی =./01 را با ارتفاع نشان داده است که میزان این همبستگیها در فصل پاییز کاهش مییابد. در این دامنه همه ایستگاهها در معرض رطوبتبادهای غربی دریای مدیترانه و خلیج فارس قرار دارند میتوان گفت وجود کوههای زاگرس مانع عبور رطوبت به دامنهی پشت به باد میشوند در نتیجه میزان بارش در دامنهی شرقی کاهش می یابد. میزان همبستگی در روزهای بارش سنگین به =0/05 می رسد و در فصل زمستان هیچ گونه همبستگی را نشان نمیدهد درنتیجه بارش این فصل را میتوان به سیستم های غربی نسبت داد و کوههای زاگرس تاثیر اندکی در توزیع بارش های سنگین دارند.

لینک کمکی