فایل word نقش گردشگري شهري در توسعه پايدار شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش گردشگري شهري در توسعه پايدار شهري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هر طرحی که برای توسعه ی یک شهر انجام شود باید از منظر زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی پایدار باشد. یکی از راهبردهاایی که درطرح های توسعه میتواند راهگشای توسعه پایدار باشد توسعه گردشگری شهری است. گردشگری شهری به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مهم توسعه اقتصادی، اجتماعی در نزد برنامه ریزا ن متخصص و مسئولین آگاه شناخته شده است.به همین دلیل دربسیاری ازمناطق دنیا رقابت برسرجذب گردشگران شهری و همچنین برنامه ریزی های کلان برای بهبود زیرساخت ها شدت گرفته است. طر حهایی که سبب توسعه گردشگری شهری میشوند غالباً در خود توسعه زیرساخت هارا به همراه دارند و از این رو به توسعه شهری منجر می شوند. مقاله حاضر که باروشی کتابخانه ای انجام شده است با مرور عناصر گردشگری شهری و همچنین توسعه منطقه ای درپی یافتن پاسخ به این سووال است که چگونه رواج گردشگری شهری در یک نقطه می تواند منجر به توسعه ی یک شهر شود.

لینک کمکی