فایل word نقش گردشگري در توسعه پايدار شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش گردشگري در توسعه پايدار شهري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

فضاهای شهری کامل ترین قرارگاههای انسان را تشکیل می دهند و در بردارنده مراکز مهم اقتصادی،محلی، تفریحی و پزشکی می باشند و همچنین از جاذبه های فرهنگی، تاریخی و طبیعبی برخور دارند.مهمترین فضاهایی که در میان مقصدهای گوناگون مورد توجه و بازدید گردشگران قرار می گیرند شهرها هستند به همین جهت می توان گفت شهرها مهم ترین کانون جذب جهانگردان می باشند .تحقیق حاضر با هدف شناسایی جایگاه و اهمیت گردشگری شهری، بررسی مفاهیم و روند تکاملی آن و فرایندهای مربوط به راهبردهای توسعه پایدار گردشگری شهری و ارزیابی ارتباط بین توسعه شهری وگردشگری و همچنین پیامدها و آثار مثبت و منفی گردشگری به نگارش درآمده است. در این تحقیق از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است و با شناسایی عناصر گردشگری شهری الگوهای تعیینکننده توسعه پایدار گردشگری شهری و مطالعه قابلیت ها و توانهای بالفعل و بالقوه شهرها در توسعه گردشگری و همچنین مراحل و فرایندهای توسعه پایدار گردشگری در شهرها پرداخته شده است. لذاسوال اساسی در این مقاله عبارت است از: آیا گردشگری در توسعه ی پایدار شهری نقش مهمی دارد یا می تواند موثر باشد؟ نتیجه اینکه اگر گردشگری باتوجه به عوامل اقتصادی، اجتمایی ، فرهنگی و محیطی، امکانات و قابلیت های شهرها و همچنین نیازهای شهروندان تهیه و اجرا شود، منجر به توسعه پایدار شهری خواهد شود.

لینک کمکی