فایل word مطالعه هيدروکليماتولوژي حوضه آبريز آلازارچاي و بررسي عوامل سيل خيزي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه هيدروکليماتولوژي حوضه آبريز آلازارچاي و بررسي عوامل سيل خيزي آن :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

دراین تحقیق حوضه آبریزآلازارچای به عنوان یکی اززیرشاخ ههای رودخانه بلغار چای مورد بررسی قرارگرفت مباحث زمین شناسی مورفومتری هیدرولوژی و آب وهواشناسی برای حوضه صورت گرفته است جهت انجام کارازداده های یک ایستگاه سنوپتیکی ویک ایستگاه باران سنجی و داده های یک ایستگاه هیدرومتری استفاده شده است تهیه نقشه های مورد نیاز بااستفاده ازنرم افزار Arc View ی GIS صورت گرفته است دراین تحقیق داده های اقلیم شناسی هیدرومتری خصوصیات فیزیکی و هیدرولوژیکی برای حوضه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و مشخص شده است که عوامل مذکور روابط پیچیده ای بایکدیگر دارند و مهمترین عامل موثر بررفتاررودخانه عوامل اقلیمی بخصوص مقادیر و نوع بارندگی بودها ست دراین تحقیق پتانسیلهای حوضه ازنظر اقلیمی و تامین آب شناسایی و مشخص گردید که میتوان با مدیریت و برنامه ریزیهای سنجیده بهره برداری بیشتری نمود

لینک کمکی