فایل word مديريت استراتژيک بازار و بازاريابي گردشگري مذهبي : مطالعه موردي شهر مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت استراتژيک بازار و بازاريابي گردشگري مذهبي : مطالعه موردي شهر مشهد :


سال انتشار : 1394

شهري

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

مدیریت بازار و بازاریابی در همه فعالیتهای اقتصادی بخش مهمی است و برای جذب مشتری و افزایش درآمد، مورد توجه مدیران میباشد. حوزه بازار و بازاریابی در گردشگری مذهبی مقولهای چندوجهی بوده و از محیط اقتصادی تاثیر بالایی میپذیرد. جهت رسیدن به نقطهای قابل قبول در این عرصه، باید عوامل داخلی و خارجی این حوزه فعالیتی را مورد بررسی قرار داد، سپس به تدوین استراتژیهای بهینه اقدام نمود. هدف اصلی در این مطالعه برنامهریزی استراتژیک در حوزه بازار وبازاریابی بخش گردشگری شهر مشهد میباشد. برای این منظور با استفاده از ابزارهای آنالیز استراتژیک SWOTماتریسهای عوامل داخلی و خارجی IE و ماتریس کمیسازی برنامهریزی استراتژیک QSPMضمن تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصتهای موجود در این حوزه، استراتژیهای مناسب جهت بهبود و توسعه مدیریت بازار و بازاریابی، تدوین و اولویتبندی شده است. نتایج به دست آمده از ماتریسQSPM نشان میدهد مناسبترین راه برای برون رفت از بحرانها و چالشهای موجود حوزه بازار و بازاریابی گردشگری مذهبی و توسعه و بهرهگیری از ظرفیتهای بازار پیش روی این عرصه، اتخاذ استراتژیهای تدافعی، با تاکید بر رفع ضعفها و نگاه به تهدیدهای موجود، میباشد، در واقع می-توان گفت بهترین موقعیت استراتژیک بخش بازار میتواند موقعیت تدافعی باشد. مهمترین و موثرترین استراتژی تدافعی قابل کاربرد در این فرآیند، استراتژی توسعه بازاریابی برای جذب زائر و ایجاد نظام سامانمند تولید و توزیع کالاهای مورد تقاضای زائران است که برای هر یک از آنها سیاستهای پیشنهادی نیز ارائه شده است.

لینک کمکی