فایل word محدوديت هاي عوامل ژئومورفولوژيکي درتوسعه فيزيکي شهرزنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word محدوديت هاي عوامل ژئومورفولوژيکي درتوسعه فيزيکي شهرزنجان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

امروزه همگان اذعان دارند که استقرار وپیدایش شهرتابعی ازشرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است زیراپدیده های طبیعی درمکان گزینی پراکنش و توسعه فیزیکی شهری اثرقاطعی دارند همچنین درهنگام احداث شهرها باید به دینامیسم محیط طبیعی مثل سیل زلزله گسل توجه کافی مبذول داشت و گرنه شهر دراینده دچار مشکل خواهد شد محیط طبیعی همیشه سازگار با توعه شهرها و سکونتگاه ها نبوده و درصورت برهم خوردن تعادل محیط زوال تمدن ها را سبب شده است درتحقیق حاضر بااستفاده ازروشهای تحلیلی - توصیفی و بهره گیری ازنرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی سعی شده که نقش دانش ژئومورفولوژی را درارتباط باگسترش و توسعه محیط شهری زنجان مورد بررسی قراردهیم تابدین وسیله توان گسترش شهرزنجان را درپهنه طبیعی دراینده و همچنین جهات گسترش و مخاطرات ژئومورفولوژیکی را درپهنه فعلی شهر و توسعه اتی آن نشان دهیم نتایج حاصل حکایت ازعدم گسترش شهردرقسمت های جنوبی و شمالی شهر دارد

لینک کمکی