فایل word ليست فلوريستيکي مراتع منطقه اشتهارد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ليست فلوريستيکي مراتع منطقه اشتهارد :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

فلورغنی ایران به دلیل وسعت زیاد تفاوت های اقلیمی و توپوگرافی یکی ازجذاب ترین پوششهای گیاهی دربین کشورهای جنوب غربی اسیا است تهیه لیست فلوریستیک بعنوان شناسنامه ای برای هرمنطقه محسوب میشود که وجود گیاهان و وضعیت آنها را نشان میدهد ازطرفی عامل موثری درسنجش و ارزیابی وضعیت کنونی و پیش بینی وضعیت آینده به شمار میرود تحقیق حاضر مربوط به یک مطالعه فلورستیکی ازمراتع منطقه اشتهارد دراستان البرز بین عرض جغرافیایی () الی () شمالی و طول جغرافیایی () الی () شرقی میب اشد که نتایج آ« حاکی ازاین است که دراین منطقه 12خانواده و 24گونه وجود دارد مهمترین تیره های گیاهی منطقه ازنظر بیشترین تعدادگونه به ترتیب عبارتنداز: ،Gramineaceae ،Compositaceae/Chenopodiaceae ، Berberidaceae ، Rosaceae ، Plumbaginaceae ، Papilionaceae . Euphorbiaceae ، Zegophyllaceae ، Plantaginaceae ، Capparidiaceae ، Labiataceae

لینک کمکی