فایل word ارزيابي و تحليل نواحي 18 و 19 شهرخرم آباد از نظر توسعه يافتگي و دسترسي به کاربري هاي آموزشي، فرهنگي هنري، و تجهيزات شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي و تحليل نواحي 18 و 19 شهرخرم آباد از نظر توسعه يافتگي و دسترسي به کاربري هاي آموزشي، فرهنگي هنري، و تجهيزات شهري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي افق هاي نوين در توانمند سازي و توسعه پايدار معماري، عمران، گردشگري، انرژي و محيط زيست شهري و روستايي

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

امروزه کاهش نابرابری در استفاده از منابع، امکانات و تسهیلات، یکی از مهمترین معیارهای اساسی توسعه در سطح مناطق و نواحی کشور به شمار می آید، بحث توسعه یافتگی نواحی و بررسی علل آن از موضوعاتی است که اخیرا در فرهنگ برنامه ریزی های ناحیه ای و منطقه ای مطرح گردیده است، اما هنوز در کشور ما جایگاه آن به وضوح مشخص نشده است . این امر که به دلایل متعددی نظیر دلایل تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی، دموگرافیکی و سیاسی ایجاد می شود، رشد ناهمگون و نامتعادل میان نواحی و مناطق را به دنبال دارد، که توجه بسیاری از برنامه ریزان و کارشناسان شهری را به خود جلب نموده است، هدف پژوهش حاضر ارزیابی و تحلیل سطح توسعه یافتگی و دسترسی نواحی 18 و 19 شهر خرم آباد با توجه به شاخص های آموزشی، فرهنگی، و تجهیزات شهری می باشد. روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل های VIKOR ، و نرم افزار Gis می باشد. نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته با استفاده از سرانه کاربری های مختلف نواحی و با بهره گیری از مدل ویکور، درجه توسعه یافتگی نواحی 18 و 19 شهر خرم آباد مشخص گردید. بدین ترتیب با توجه به اینکه هر دو ناحیه نسبت به استانداردهای مشخص شده در سطح منطقه و کشور شرایط مساعدی ندارند، اما با توجه به شاخصهای مد، نظر ناحیه 18 نسبت به ناحیه 19 از نظر توسعه یافتگی و دسترسی به کاربری ها، از شرایط مطلوبتری برخوردار است.

لینک کمکی