فایل word ارزيابي لرزه اي ساختمان هاي بناشده روي ساخت گاه هاي داراي خاک نرم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي لرزه اي ساختمان هاي بناشده روي ساخت گاه هاي داراي خاک نرم :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

ارزیابی کلی از خسارات وارده به سازه ها در زلزله ها نشان می دهد که شرایط ساخت گاهی تأثیر قابل توجهی بر میزان خرابی سازه ها داشته است. به عبارتی شرایط لایه بندی بر میزان شتاب حداکثر و جابجایی و محتوای فرکانسی تأثیرگذار است، لذا با توجه به اهمیت شرایط ساخت گاه، بررسی و تحقیق بیشتر در این خصوص لازم و ضروری به نظر میرسد. در این پژوهش جهت بررسی تأثیرات ساخت گاه و همچنین اثرات اندرکنشی ساخت گاه و سازه، با در نظر گرفتن ساخت گاه با لایه بندی های مختلف و همچنین در نظر گرفتن سازه ها با طبقات مختلف، تأثیرات اندرکنش ساخت گاه و سازه موردبررسی قرارگرفته است. در این بررسی که از نرم افزار اجزاء محدود Plaxis 2D بهره گرفته شده، زلزله سال 1989 کالیفرنیا به عنوان زلزله پایه ورودی در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اثرات ساخت گاه و شرایط سازه بر نتایج تحلیل تأثیرگذار است.

لینک کمکی