فایل word ارزيابي کميت آب زيرزميني با GIS (مطالعه موردي: دشت سيلوانا - زيوه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي کميت آب زيرزميني با GIS (مطالعه موردي: دشت سيلوانا - زيوه) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در مناطقی که از منابع آب زیرزمینی برای آشامیدن استفاده می شود، ارزیابی کمیت آب بسیار با اهمیت است. توصیف و تفسیر پارامترهای آب های زیرزمینی اغلب مسئله پیچیده ای است. در حال حاضر، روش های مبتنی بر GIS برای تعریف روابط بین متغیرهای مختلف، با توجه به اثرات متقابل آنها، در مدیریت منابع آب زیرزمینی استفاده می شوند. به منظور شناسایی ویژگی های کمی آب های زیرزمینی و تناسب آنها برای مصارف شرب و آبیاری در دشت سیلوانا - زیوه، تعدادی نمونه آب زیرزمینی جمع آوری و داده های هیدروشیمی آنها وارد نرم افزار ArcGis 9.2 گردید. پس از درون یابی داده ها، از هم پوشانی لایه های مذکور، نقشه های نهایی تولید و با روش های استاندارد تفسیر شدند. نتایج نشان می دهد که این نمونه ها برای مقاصد شرب و کشاورزی مطلوب میباشند. با به روز کردن اطلاعات، مدیریت بهتری را بر روی کمیت آب منطقه می توان اعمال کرد و در هر زمان از وضعیت کمی آب زیرزمینی دشت مطلع شد.

لینک کمکی