فایل word ارزيابي کمي وکيفي آب زيرزميني با GIS (مطالعه موردي: دشت سيلوانا - زيوه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي کمي وکيفي آب زيرزميني با GIS (مطالعه موردي: دشت سيلوانا - زيوه) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

آب زیرزمینی از مهم ترین منابع طبیعی در جهان است. با توجه به استفاده روزافزون از منابع آب زیرزمینی، ارزیابی کمی و کیفی آن اهمیت زیادی دارد. در سال های اخیر پدیده خشکسالی باعث کاهش شدید آب های سطحی در کشور شده و استفاده از آب های زیرزمینی افزایش یافته است. این امر علاوه بر افت شدید سطح آب در سفره های زیرزمینی، موجب تغییر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی را فراهم نموده است. با توجه به مطالب فوق و اهمیت و نقش آب های زیرزمینی، در این تحقیق تغییرات کمی آب زیرزمینی در سال های متوالی تا سال 1393 و تغییرات عوامل کیفی شامل EC, CL, Hco3, K, Mg, Na, So4, T.D.S, TH و pH در ابتدا و انتهای دوره مذکور در محیط Arc GIS در بخشی از دشت سیلوانا - زیوه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق بیانگر کاهش ناچیز سطح آب زیرزمینی و بهبود وضعیت کمی و کیفی آب زیرزمینی در دشت سیلوانا-زیوه میباشد.

لینک کمکی