فایل word بهينه سازي فشار در فاز بهرهبرداري شبکههاي توزيع آب با افزودن مخازن کمکي با در نظر گرفتن معيار قابليت اطمينان فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهينه سازي فشار در فاز بهرهبرداري شبکههاي توزيع آب با افزودن مخازن کمکي با در نظر گرفتن معيار قابليت اطمينان فازي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس و نمايشگاه مهندسي آب

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

شبکه های توزیع آب به نحوی طراحی می شوند که قادر باشند آب کافی و باکیفیت استاندارد را با فشار مناسب در اختیارمصرف کنندگان قرار دهند. در این میان تنظیم نبودن فشار در شبکه (مازاد و کمبود فشار) موجب بروز مشکلات متعددیبرای مشترکین و بهره برداران می شود. آنچه مشترکین را بیش از همه دچار مشکل می کند کمبود فشار در بخشی ازشبکه است. یکی از روشهای مدیریت فشار در شبکه های آبرسانی، به کارگیری مخازن هوایی کمکی در نقاطی از شبکهاست. از سوی دیگر به کارگیری مخازنی با ارتفاع زیاد میتواند موجب افزایش فشار در برخی نقاط شبکه شود. بنابراینمکانیابی و احداث مخازن هوایی باید به نحوی انجام شود که فشار را در بازه مشخصی محدود نماید. قابلیت اطمینانیکی از شاخص هایی است که در دهه های اخیر برای ارزیابی عملکرد شبکه های توزیع آب مورداستفاده قرارگرفته است. دراین تحقیق با کمک شاخص قابلیت اطمینان، موقعیت و تراز قرارگیری بهینه مخازن کمکی تعیین شده است. نتایجمطالعه موردی نشان دهنده افزایش معنادار قابلیت اطمینان با احداث مخازن کمکی در موقعیت مناسب است. همچنینمقایسه سناریوهای بهینه سازی نشان داد درصورتی که مخازن شبکه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مکانیابی و احداثشوند، تاثیر قابل توجهی در افزایش شاخص قابلیت اطمینان دارد.

لینک کمکی