فایل word ارزيابي عددي فشار آب منفذي در بحراني ترين مقطع سد خاکي با استفاده از نرم افزار Seep-3D ، مطالعه موردي : سد کرخه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي عددي فشار آب منفذي در بحراني ترين مقطع سد خاکي با استفاده از نرم افزار Seep-3D ، مطالعه موردي : سد کرخه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس و نمايشگاه مهندسي آب

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

یکی از بزرگترین خطرات سدها پس از آبگیری ، تراوش از زیر سازه ی سد و افزایش گرادیان هیدرولیکی از حد مجاز است که باعث بروز پدیده های خطرناکی همچون پدیده ی رگاب در پایین دست سد خواهد شد . از اینرو به تمهیداتی جهت کاهش میزان تراوش و گرادیان هیدرولیکی و بطبع کاهش فشار آب منفذی نیاز است که یک مورد از آن استفاده از دیوار آببند می باشد . در این تحقیق جهت بررسی عملکرد دیوار آببند سد کرخه ، بحرانی ترین مقطع سد ازکیلومتر (200+1) تا (375+1) انتخاب گردیده و ناحیه بدنه و پی بهمراه دیوار آببند بصورت سه بعدی توسط نرم افزار Seep-3D مدل سازی شده است . این تحلیل با فرض تراوش در حالت پایدار و محیط ناهمگن و ناهمسان صورت پذیرفته است . جهت صحت سنجی مدل مطالعاتی از سیستم ابزار دقیق سد کرخه استفاده شده است . نتایج نشان داد که دیواره آببند سد کرخه در زیر هسته رسی به طور قابل ملاحظه ای مقدار آب تراوش شده از پی سد و فشار آب منفذی را کاهش می دهد.

لینک کمکی