فایل word ارزيابي تاثير کاهش سرانه مصرف بر کارآيي سيستم تامين آب کلان شهر تهران در شرايط تغيير اقليم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي تاثير کاهش سرانه مصرف بر کارآيي سيستم تامين آب کلان شهر تهران در شرايط تغيير اقليم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس و نمايشگاه مهندسي آب

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

تأمین نیازهای آبی کلان شهر تهران، از اولویت های اصلی مسئولین وزارت نیرو و سازمان آب منطقه ای تهران بوده است. در شرایط فعلی منابع آب موجود پاسخگوی نیاز آبی شهر تهران نمی باشد. اگر تأثیرات افزایش جمعیت و تغییر اقلیم نیز در نظر گرفته شود این کمبودها می توانند تبدیل به بحران شوند. در این تحقیق ابتدا با استفاده از خروجی مدل های چرخه عمومی جو، به بررسی اثرات تغییر اقلیم بر دما و بارش محدوده مورد مطالعه پرداخته شده است. سپس با استفاده از مقادیر آتی دما و بارش برای سناریوهای مختلف اقدام به پیش بینی جریان با استفاده از مدل های شبکه عصبی پویا شده است. درنهایت با در نظر گرفتن سرانه مصرف فعلی و سرانه مطلوب آتی برای جمعیت آینده کلان شهر تهران در دوره زمانی 2046 تا 2065 و جریان به دست آمده از مرحله قبل، اقدام به تهیه مدل شبیه سازی محدوده مورد مطالعه شده است. نتایج نشان می دهد که متوسط دمای حداکثر و حداقل ماهانه در تمام مدل - سناریوها برای ایستگاه های مورد مطالعه افزایش داشته است اما در مقابل متوسط بارش ماهانه در برخی ماه ها افزایش و در برخی از ماه ها کاهش داشته است. به طور خلاصه نتایج حاصل از پیش بینی جریان با استفاده از شبکه عصبی نشان دهنده کاهش متوسط جریان سالانه در اکثر مدل- سناریوها و افزایش جزئی در برخی از آن ها است. در نهایت با ایجاد مدل شبیه سازی مشخص گردید که با توجه به محدود بودن منابع تأمین آب کلان شهر تهران، جمعیت و سرانه مصرف نسبت به اثر تغییر اقلیم، نقش تعیین کننده ای در تأمین نیاز شرب شهر تهران خواهند داشت.

لینک کمکی