فایل word ارزيابي اثر تغيير اقليم بر منابع آب زير زميني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي اثر تغيير اقليم بر منابع آب زير زميني :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

از آنجایی که کشور ایران جزو مناطق خشک و نیمه خشک دنیا محسوب می شود و آب های زیرزمینی نقش غیر قابل انکاری در تامین نیازهای آبی آن ایفا می کند بایستی به طور ویژه به مساله منابع آب زیرزمینی و اثرات تغییر اقلیم بر روی آن پرداخته شود. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت اردبیل در سال های آتی می باشد. بدین منظور از داده های ثبت شده سه حلقه چاه پیزومتری طی دوره 2006- 1987 استفاده گردید. جهت پیش بینی متغیر های اقلیمی آینده از سناریو های مدل اقلیمی HadCM3 بهره گرفته شد. سپس مدل هوشمند شبیه سازی برنامه ریزی ژنتیک بین داده های تاریخی بارش، دمای حداقل، دمای حداکثر و داده های تاریخی نوسانات آب زیر زمینی بر قرار گردید و با استفاده از روابط حاصل از این مدل هوشمند، تراز آب چاه ها برای سال های آتی تخمین زده شد که نتایج حاصله، بیانگر افت سطح آب کلیه چاه های پیزومتری مورد مطالعه تحت هر سه سناریو تغییر اقلیم برای دوره های آتی می باشد.

لینک کمکی