فایل word هضم بي هوازي پسماندآشپزخانه جهت استحصال بيوگاز، مطالعه موردي شهر چالوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word هضم بي هوازي پسماندآشپزخانه جهت استحصال بيوگاز، مطالعه موردي شهر چالوس :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

پسماندآشپزخانه به واسطه ای داشتن مقدارزیادی موادقابل تجزیه بیولوژیکی ، ارزش حرارتی وموادمغذی برای میکرووارگانیسم ها، توانایی تولید بیوگاز رادارد، که می تواندنیازبه سوخت های فسیلی راکمترکند. پژوهش به منظوربررسی توانایی تولید بیوگازبه عنوان یک انرژی جایگزین ازپساب آشپزخانه وکودگاوی درهاضم بی هوازی انجام شده ، نخست ، سه هاضم بی هوازی جهت مشاهده ی نرخ هضم پساب آشپزخانه، کودگاوی وپساب آشپزخانه – کودگاوی هریک به طور جداگانه دردمای اتاق ( 30-25 درجه ی سانتیگراد) ودردمای 37 درجه ی سانتیگراد( هضم مزوفیلیک) انجام شد. مشاهدات نشان دادکه نرخ هضم برای هضم همزمان پساب آشپزخانه – کودگاوی ، بیشتراز پساب آشپزخانه وکودگاوی ، به تنهایی است. درمرحله ی دوم سه عددهاضم برای مشاهده ی تاثیرقلیاییت درفرایند هضم دردمای 37 درجه ی سانتی گراد ونرخ بارگذاری 200mg/l ساخته شد. سه مقدار قلیاییت درمقدارهای 1./ .، 1.5./ . ، 2./ . قسمت تر زباله ی آشپزخانه ، جهت افزایش خاصیت تجزیه پذیری بیولوییکی وتولید بیوگاز، اعمال شد.بیشترین نرخ هضم 6.8 mL/gm بودکه درنمونه دارای1.5 . / . قلیاییت مشاهده شد. همچنین بیوگازتولیدی زباله ی آشپزخانه پردازش شده تقریبا دوبرابرزباله ی آشپزخانه پردازش نشده بود. نهایتا یک راکتور بی هوازی درمقیاس آزمایشگاهی، دارای همزن وسیستم گرمایشی ساخته شد. این راکتور دردماهای 37 درجه ی سانتی گراد ودمای اتاقل وبارگذاری 200mg/l بهره برداری شد که نرخ هضم درشرایط مزوفیلیک بیشتراز شرایط دمای اتاق بود. هدف اصلی این آزمایش بررسی چشم انداززباله های آشپزخانه برای تولید بیوگازوحفاظت ازمحیط زیست درمقابل تاثیرات منفی گازمتان است.

لینک کمکی