فایل word وضعيت منابع آب زيرزميني کشور: پايه مطالعات آمايش کشت محصولات کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word وضعيت منابع آب زيرزميني کشور: پايه مطالعات آمايش کشت محصولات کشاورزي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

تقاضای مصرف آب جمعیت کنونی کره زمین دو برابر تقاضای جمعیت یکصد سال قبل است وپیش بینی میشود این افزایش تقاضای سرانه ادامه یابد کاهش بارندگی کمبود آبهای سطحی وتغذیه نشدن سفرهای زیر زمینی عامل مهم دیگری برای بهره برداری بیشتر منابع آبی است افزایش دما برداشت بی رویه از منابع آبی خشکسالی های پی درپی آبیاری سنتی وافزایش سیلخیزی در ایران زمین خشک ونیمه خشک هریک به نوعی می تواند منجر به کاهش منابع آب گردد مطالعه حاضر به کمک آخرین اطلاعات اخذ شده از وزارت نیرو ووضعیت نهایی همه آبخوانهای کشور را ارائه می کند تا براین اساس داده هایی برای امکان سنجی کشت کشاورزی وسپس آزمایش محصولات کشاورزی تولید شود محدوده مطالعاتی کل شش حوزه آبخیز کشور است روش مورد استفاده همپوشانی نقشه های آبخیز محدوده مطالعاتی برای پنج عامل بارش تابش نم وابر بادوغبار ونهایتا گرما ومقایسه آن با نقشه دشتهای ممنوعه است از این رهگذر میتوان به ترتیب اهمیت عوامل یاد شده در کاهش سطح آبهای زیر زمینی وتشکیل دشتهای ممنوعه دست یافت بدنبال آن آزمایش کشت محصولات کشاورزی درایران براساس نیاز آبی قابل دستیابی خواهد بود براساس نتایج بدست آمده ازاین مطالعه ترتیب اهمیت عوامل برای تشکیل دشتهای ممنوعه عبارتست از : نزولات جوی ( بارش ) نم وابرناکی باد وگردوغبار وآخر از همه گرما بدین ترتیب مطالعات آتی در خصوص آمایش کشت محصولات کشاورزی باید اول از همه بر پایه استفاده از نقشه های همباران وآخر از همه برپایه نقشه های همدما شکل گیرد.

لینک کمکی