فایل word نقش يارانه ها در توسعه بهره گيري از انرژي هاي نو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش يارانه ها در توسعه بهره گيري از انرژي هاي نو :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

امروزه مسائلی همانند کاهش سریع منابع انرژی فسیلی و مشکلات زیست محیطی مربوط به آنها سبب افزایش اهمیت بهره گیری ازانرژی های نوبه عنوان منابع انرژی پایداروپاک شده است. مساله ای که همواره استفاده از انرژی های نوراچالش روبه رو کرده است، بحث اقتصادی بودن این پروژه هاست . این درحالی است که دربلندمدت ونیز با درنظرگرفتن سایرمولفه ها مانندزیان های ناشی ازمسائل زیست محیطی وپایداری بیش تر منابع انرژی نوردربرابر منابع فسیلی، انرژی های نوبه صرفه خواهندبود. باتوجه به موقعیت جغرافیایی واقلیم ایران، انرژی خورشیدی به عنوان بهینه ترین منبع انرژی پاک مطرح می باشد که به علت هزینه های اولیه بالابااقبال کمی روبه رو بوده است. درطی سال های گذشته بامطرح شدن مباحث مربوط به ارائه یارانه برای تامین تجهیزات اولیه این حوزه رونق بیشتری یافته است. دراین مقاله درابتدا اهمیت بهره گیری ازانرژی های نو دررشد پایدار موردپژوهش قرارمی گیردو درادامه نقش یارانه درتوسعه انرژی های نوبررسی می شود، هم چنین مصوبات وطرح های مربوط به یارانه حوزه انرژی های نودرکشور موردتجزیه وتحلیل قرار می گیرندومیزان موفقیت وچالش های پیش روی آن ها برآورد می شوند. درپایان پیشنهادهایی برای تسریع وبهبود روندتوسعه بهره گیری ازانرژی های نوبا استفاده ازیارانه ها ارائه می شود

لینک کمکی