فایل word بررسي رابطه سرمايه فکري و سودآوري دريک سازمان پيمانکارعمومي مطالعه موردي قرب نوح (ع)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه سرمايه فکري و سودآوري دريک سازمان پيمانکارعمومي مطالعه موردي قرب نوح (ع) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

دراقتصادمبتنی بردانش موفقیت سازمان ها به توانایی مدیریت سرمایه های فکری بستگی دارد وب رای اینکه بتوانیم دارایی هارا مدیریت کنیم ابتدا می بایست آنها را شناسایی اندازه گیری و سپس مدیریت کنیم بهطور کلی میتوان گفت مهمترین جز اصلی واساسی سرمایه فکری سرمایه انسانی است ودوسرمایه دیگر سرمایه سازمانی و مشتری تابعی ازسرمایه انسانی است متاسفانه سازمان ها به این سرمایه های فکری توجهی ندارند وازنقش آنهادرتحقق اهداف خود غافل هستند زیرا این سرمایه های فکری را نمی شناسند و قادر به اندازه گیری آنها نیستند ازجمله دلایل اهمیت توجه و اندازه گیری سرمایه های فکری عبارتنداز: کمک به سازمان ها برای استراتژی آنها /ارزیابی اجرای استراتژی ها /کمک به تصمیمات گسترش و تنوع و .. . لذا هدف ازتحقیق حاضر رابطه سرمایه فکری و سودآوری درسازمان قرب نوح می باشد روش تحقیق حاضر پیمایشی می باشد و ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه می باشد جامعه اماری تحقیق حاضر بین مدیران قرب نوح (ع) می باشد که ازاین تعدادبااستفاده ازفرمول محاسبه حجم نمونه کوکران تعدادنمونه اماری 100نفر براورد شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه ای متناسب با حجم جامعه انتخاب شد یافته های این تحقیق نشان میدهد که 1-رابطه معنی داری بین سرمایه سازمانی و سودآوری وجود داشته است 2-رابطه معنی داری بین سرمایه انسانی و سودآوری وجود دارد 3-رابطه معنی داری بین سرمایه مشتری و سودآوری وجود دارد 4-رابطه معنی داری بین سرمایه فکری و سودآوری وجود دارد

لینک کمکی