فایل word بررسي رابطه بين ويژگي هاي جمعيت شناختي و انتخاب رنگ محصول شهر اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين ويژگي هاي جمعيت شناختي و انتخاب رنگ محصول شهر اهواز :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

بازارهای رقابتی به سرعت در حال توسعه هستند و شرکت های فعال در حوزه ی صنعت مبلمان نیز همواره درصددراهی برای جلب رضایت مشتریان خود و در نتیجه افزایش فروش هستند. امروزه رنگ ها به عنوان یکی از مهمترین مولفه های تصویری ارتباطات، کارکرد چشمگیری در بازاریابی یافتهاند و در تبلیغات نیز اغلب به عنوان عاملی موثر انگاشته میشوند. اهمیت پرداختن به ویژگی های جمعیت شناختی یک اقلیم منجر به کاهش هزینه ها،تسریع در بازگشت سرمایه ،ایجادمشتریان وفادار و افزایش سهم بازار شرکت می شود،که دراستان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت . لذا مشخص نمودن رابطهی بین ویژگی های جمعیت شناختی در انتخاب رنگ محصول خریداری شده به عنوان مساله ی این تحقیق می باشد. برای رسیدن اهداف تحقیق تعداد 8 فرضیه بعنوان عوامل موثر بر انتخاب رنگ محصول در نظر گرفته شده است که بر اساسمعیارهای ویژگی های جمعیت شناختی،این عوامل عبارتند از: ویژگی های آب و هوایی،ادیان،قومیت،درآمد،تحصیلات،سن،جنسیت و وضعیت تاهل. روش تحقیق در این پژوهش توسعه ای کاربردی و -ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامه بوده است.در این پژوهش از متدولوژی CRISP-DM استفاده شده است.الگوریتم اصلی اعمال شده در این پژوهش درخت تصمیم C5 بوده و استریم حاصل از مدل سازی در نرم افزار Celementine 12 مورد ارزیابی قرار گرفته است .نتایج حاصل این پژوهش نشان می دهد که میان ویژگی های آب وهوایی،قومیت،تحصیلات،سن،جنسیت،وضعیت تاهل، و انتخاب رنگ محصول خریداری شده رابطه ی معناداری وجود دارد. البته نکته قابل تامل در این تحقیق این است که میان ویژگی های ادیان و درآمد،و انتخاب رنگ محصول خریداری شده رابطه ی معناداری وجود ندارد.

لینک کمکی