فایل word بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و سبک رهبري مديران با عملکرد کارکنان دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و سبک رهبري مديران با عملکرد کارکنان دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری مدیران با عملکردکارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان است این تحقیق، توصیفی پیمایشی وازنوع همبستگی و روش جمع اوری داده ها کتابخانه ای - میدانی است. بدین منظور جهت جمع اوری داده ها ازپرسشنامه های فرهنگ سازمانی دنیسون 2000 سبک رهبری مدیران فیدلر lpc و پرسشنامه عملکرد کارکنان پاترسون استفاده شد جامعه اماری این پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تشکیل میدهند که تعداد آنها 245نفر می باشد لذا حجم نمونه با استفاده ازجدول کرجیسی و مورگان 150 نفر تعیین شدها ست که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند درراستای اهداف پژوهش امارتوصیفی واماراستنباطی جهت تجزیه و تحلیل داده ها به کارگرفته شد یافته های تحقیق نشان دادند که رابطه معنی داری بین فرهنگ سازمانی و نیز مولفه های آن توانمندسازی یادگیری سازمانی باعملکرد کارکنان وجود دارد همچنین بین سبک رهبری مدیران و عملکرد کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد که دراین بین سهم سبک رهبری مدیران وظیفه مدار 96درصد و سهم سبک رهبری رابطه مدار4درصد میباشد

لینک کمکی