فایل word بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و عدالت سازماني با رفتار شهروندي سازماني کارکنان آموزش و پرورش استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و عدالت سازماني با رفتار شهروندي سازماني کارکنان آموزش و پرورش استان گلستان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي دست آوردهاي نوين پژوهشي مديريت حسابداري اقتصاد

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عدالت سازمانی با رفتارشهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان گلستان است. این تحقیق، توصیفی پیمایشی وازنوع همبستگی و روش جمع اوری داده ها کتابخانه ای - میدانی است. بدین منظور جهت جمع اوری داده ها ازپرسشنامه های سرمایه اجتماعی مدل ناهاپیت و گوشال 8991 ، عدالت سازمانی مدل نی هوف ومورمن 1993 و پرسشنامه رفتارشهروندی سازمانی پادساکف و همکاران 8991 استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان آموزش و پرورش استان گلستان تشکیل میدهند که تعداد آنها 1200 نفر می باشد لذا حجم نمونه بااستفاده ازجدول کرجیسی ومورگان 291 نفر تعیین شده است که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند درراستای اهداف پژوهش امارتوصیفی وآمار استنباطی جهت تجزیه و تحلیل داده ها به کار گرفته شد. یافته های تحقیق نشان دادند که رابطه معنی داری بین سرمایه اجتماعی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان وجود دارد

لینک کمکی