فایل word بررسي رابطه بين تصوير برند شرکت مواد غذايي بهروز و عرضه از ديدگاه مشتريان درشهرستان کاشان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين تصوير برند شرکت مواد غذايي بهروز و عرضه از ديدگاه مشتريان درشهرستان کاشان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي دست آوردهاي نوين پژوهشي مديريت حسابداري اقتصاد

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف فایل word بررسي رابطه بين تصوير برند شرکت مواد غذايي بهروز و عرضه از ديدگاه مشتريان درشهرستان کاشان صورت گرفته است. این پژوهش براساس مدل معرفی شده توسط واهی و پاسوان ) 6002 ( انجام میگیرد.این مدل برای اثرگذاری بر تصویر برند 5 بعد معرفی شده است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مشتریان محصولات شرکت مواد غذایی بهروز در شهرستان کاشان میباشد. با استفاده از فرومول کوکران حجم نمونه 050 برآورد شد. برایگردآوری دادهها از پرسشنامه طراحی شده توسط واهی و پاسوان ) 6002 ( با عنوان تصویر برند شرکتهای خصوصیاستفاده خواهد شد. این پرسشنامه در 62 سوال تدوین شده است. ضریب آلفای بدست آمده در این مطالعه برای متغیر تصویر برند و عرضه محصولات به ترتیب 0/737و0/691 بوده است. همچنین برای ابعاد خدمات عرضه شده، مناسب بودن برند، کیفیت برند، تنوع برند و جو برند به ترتیب 0/658و0/805و0/742و0/731و0/683 بدست آمده است درنهایت مشاهده شد که سطح تحصیلات بیشتر افراد کارشناسی بوده است و مقاطع کاردانی و دیپلم در رتبههای بعدی قرار دارند. همچنین مشخص شد بین تصویر برند شرکت مواد غذایی بهروز و عرضه محصولات رابطه معنیداری وجود دارد. از طرفدیگر، بین بین تصویر برند، مناسب بودن برند، کیفیت برند، تنوع برند و جو برند شرکت مواد غذایی بهروز و خدمات عرضه شده رابطه معنیداری وجود دارد

لینک کمکی