فایل word بررسي رابطه بين تصدي حسابرس و کيفيت حسابرسي در شرکت هاي مالي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين تصدي حسابرس و کيفيت حسابرسي در شرکت هاي مالي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي دست آوردهاي نوين پژوهشي مديريت حسابداري اقتصاد

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

تصدی درازمدت حسابرسی ممکن است روحیه رقابت را افزایش دهد زیرا شناخت مشتری از حسابرس درطی چند سال بالا میرود. این به آنها اجازه میدهد که کیفیت حسابرسی را ارتقاء بخشند اما میتواند سطحاستقلال آنها را کاهش دهد که رابطه طولانی مشتری حسابرس ممکن است از لحاظ مالی متکی به مشتری - باشد و به وجود آوردن چنین رابطه نزدیکی این امر را تحت تاثیر قرار نمیدهد که از طریق عدم نوآوری وشدت دستورالعمل به خطر میافتد. در نتیجه , در این تحقیق تاثیر تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی در شرکت های مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده است. لذا برای رسیدن به هدف می بایستی مبانی نظری و پژوهش-های انجام شده در مورد تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت تا اطلاعات مورد نیاز را به دست دهد. در این راستا مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط، مورد بررسی قرار گرفت، که با جمعآوری اطلاعات مربوط به متغیرهای پژوهش از صورت های مالی و سایت بانک مرکزی، با استفاده از آزمونهای آماری میزان رابطه بین آنها مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. نمونه ی به کار رفته در تحلیل، 63 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران برای سال های 7831 7831 بوده است. نتایج آزمون هاسمر لمشو و نیز درصد صحت پیشبینی نشان می دهد مقدار صحت پیشبینی برای مقدار برای مقدار 7 و 0 )متغیر وابسته( نسبتا بالا است و نیز مقدار درصد صحت پیشبینی کلی نیز برابر 1837 است، لذا مطلوبیت مدل تایید میشود.

لینک کمکی