فایل word بررسي رابطه بين ارزش شرکت با کيفيت افشا و حاکميت شرکتي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين ارزش شرکت با کيفيت افشا و حاکميت شرکتي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي دست آوردهاي نوين پژوهشي مديريت حسابداري اقتصاد

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

اطلاعات عنصر کلیدی در تصمیم های اقتصادی است. سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه برای تصمیم گیری خود به اطلاعاتی تکیه می کنند که قاعدتا انتظار می رود معتبر، فهم پذیر و قابل رسیدگی و تجزیه و تحلیل باشند. معتبرترینمنبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها، گزارش های ارائه شده توسط مدیران شرکت می باشد، در نگاه کلی شناسایی تاثیر حاکمیت شرکتی که بر کیفیت افشای اطلاعات توسط مدیریتاثر می گذارد و نیز در پی آن منجر به تغییر ارزش شرکت می شود مسأله اساسی پژوهش حاضر است. بنابراین این پژوهشبه بررسی رابطه بین ارزش شرکت با کیفیت افشا و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار- تهران می پردازد. در این پژوهش تعداد 47 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی -8831 8811بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، بین سطح افشا و ارزش شرکت رابطه مثبت و بین میزان شاخص حاکمیت و ارزش شرکت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد

لینک کمکی