فایل word بررسي رابطه بلندمدت اقتصاد دانشبنيان و رشد اقتصادي موردمطالعه: کشورهاي منطقه منا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بلندمدت اقتصاد دانشبنيان و رشد اقتصادي موردمطالعه: کشورهاي منطقه منا :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

امروزه دانش و اطلاعات به یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه تبدیلشده و جوامع در عرصههای مختلف، استفاده ازدانش و اطلاعات را برای رسیدن به رشد و پویای همواره موردتوجه خود قرار دادهاند. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت اقتصاد دانشبنیان و رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا طی دوره 1993-2011 است. برای ارزیابی این رابطه از سه مدل که در هرکدام، یکی از ارکان اقتصاد دانشبنیان لحاظ شده استفاده گردید. برای تخمین روابط از تکنیک اقتصادسنجی خود توضیحی با وقفههای گسترده (ARDL) استفادهشده است. نتایج نشان میدهد که بین محورهای مختلف دانش ) سرمایه انسانی و آموزش، زیرساختهای اطلاعاتی و رژیم نهادی و اقتصادی ( و رشد اقتصادی یک رابطه بلندمدت وجود دارد. و تمام محورهای دانش تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند.

لینک کمکی