فایل word بررسي رابطه اخلاق کاري و کيفيت خدمات رساني در ادارات ورزش وجوانان استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه اخلاق کاري و کيفيت خدمات رساني در ادارات ورزش وجوانان استان مازندران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي دست آوردهاي نوين پژوهشي مديريت حسابداري اقتصاد

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی بستگی بین اخلاق کار با کیفیت خدمات در ادارات ورزش وجوانان استان مازندران می باشداین تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش وجوانان استان مازندران می باشد که تعداد جامعه اماری 052 نفربوده که بااستفاده از فرمول کوکران 151 نفربه عنوان نمونه انتخاب شدن جهت جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه استفاده شده است . تجزیه و تحلیل آماری از طریق آزمون کای دو، همبستگی اسپیرمن و کندال ،انجام شد . بررسی های انجام شده نشان دادکه بین اخلاق کار و کیفیت خدمات ادارات ورزش وجوانان استان مازندران همبستگی وجود دارد نتایج فرضیه های فرعیتحقیق نشان می دهد که بین علاقه به کار ، پشتکار در کار ، روابط انسانی در محل کار و مشارکت در کار با کیفیت خدمات در ادارات ورزشی هبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد بین جنسیت ، وضعیت تاهل ، تحصیلات ، سن)بیشتر از 02سال( سابقه خدمت ، وضعیت استخدامی )رسمی و پیمانی ) با اخلاق کار وکیفیت خدمات بستگی مثبت و معنی داری وجود دارد

لینک کمکی