فایل word بررسي رابطه آموزش نوين براي دانشجويان مقطع دکترا نسبت به مؤلفه توزيع دانش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه آموزش نوين براي دانشجويان مقطع دکترا نسبت به مؤلفه توزيع دانش :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي دست آوردهاي نوين پژوهشي مديريت حسابداري اقتصاد

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر فایل word بررسي رابطه آموزش نوين براي دانشجويان مقطع دکترا نسبت به مؤلفه توزيع دانش در سال 4931 می باشد. در حال حاضر اکثر متقاضیان کسب دانش به دنبال تحصیل آسان از طریق اینترنت هستند. توجه بهاهمیت موضوع محقق اطمینان کامل پیدا کرده است که مساله انتخاب شده اهمیت و ارزش پژوهش را دارد.بنابراین با توجه به ضرورت انجام پژوهشی در بررسی رابطه بین آموزش نوین دانشجویان مقطع دکترا نسبت به مؤلفه توزیع دانشجهت بهبود کیفیت وکارایی سازمانی و نیز کاهش هزینههایی برای دانشگاه اصفهان، پژوهشگر این موضوع را انتخاب نموده است.پژوهش حاضر از نوع همبستگی است.در این پژوهش اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانهای و با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع آوری شده است. حجم جامعه مذکور 605 نفر دانشجوی دکتری و روش نمونه گیری، تصادفیطبقه بندی میباشد.برای بررسی روایی پرسشنامههای مدیریت دانش و یادگیری مبتنی بر وب از روایی محتوایی استفاده شده است. برای بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد

لینک کمکی